1
تاریخچه کمپانی هواوی از مجال تاسیس تا در حال حاضر

وقتی مایکروسافت نیز نتوانست

مراحل پرورش و نگهداری کاربران سیستم‌عامل‌های تلفن همراه و طبیعتا گوشی‌هایی که‌این سیستم‌عامل‌ها را دارا‌هستند از چیزی به اسم فیدبک مثبت تبعیت می کند .به این معنی که هر چه فروش گوشی‌های دارنده یک سیستم‌عامل یگانه بیشتر باشد , توسعه‌دهنده‌های بیشتری برای آن سیستم‌

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments